Predbračni ugovor

1. Uvod

Materija predbračnog ugovora pripada obiteljskom pravu i primarno je regulirana odredbama Obiteljskog zakona (pročišćeni tekst, NN 103/15, 98/19, 47/20, dalje: OBZ/15), a podredno temeljnim propisom mjerodavnim za obvezne odnose – Zakonom o obveznim odnosima (pročišćeni tekst, NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21 – dalje: ZOO).

U tom smislu važno je naglasiti kako mjerodavno domaće zakonodavstvo ne poznaje ”predbračni”, već samo tz. bračni ugovor i ugovor o imovini životnih partnera definiran odredbama čl. 40. OBZ/15-a i koji, u bitnome, služi sporazumnom uređenju imovinskih odnosa bračnih, odnosno izvanbračnih drugova, kao i istospolnih partnera u kontekstu dotičnih zajednica, a na postojećoj ili budućoj imovini.

Također, o razlikovanju vlastite imovine i bračne, izvanbračne, odnosno partnerske stečevine te nešto opširnije o imovinskopravnim odnosima osoba u braku i braku sličnim zajednicama već smo pisali u našem ranijem članku (Bračna stečevina i vlastita imovina).

2. Mjerodavna zakonska regulacija: OBZ/15

Tako mjerodavni OBZ/15 o materiji bračnog ugovora propisuje kako slijedi.

Bračnim ugovorom mogu se urediti imovinskopravni odnosi na postojećoj ili budućoj imovini.
(OBZ/15 čl. 40. st. 1.)

Prema trećim osobama uglavci o upravljanju ili raspolaganju imovinom imaju pravni učinak ako su upisani u zemljišne knjige, odnosno u javne upisnike kod kojih je upis nužan za stjecanje prava ili se stvar ne može upotrebljavati bez takvoga upisa. (st. 2.)

Bračni ugovor sklapa se u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika. (st. 3.)

Nije dopušteno bračnim ugovorom ugovoriti primjenu stranoga prava na imovinskopravne odnose.
(čl. 42.)

3. Primjena na zajednice slične braku: ZŽP/14

Kao što je već rečeno u našem ranijem članku (link: Bračna stečevina i vlastita imovina), domaće zakonodavstvo poznaje ukupno 4 vrste zajednica reguliranih propisima obiteljskog prava

  • Brak,
  • izvanbračnu zajednicu,
  • životno partnerstvo osoba istog spola i
  • neformalno životno partnerstvo osoba istog spola.

Pritom je za svaku od tih zajednica primarno ili podredno mjerodavan OBZ/15 kao temeljni, tj. opći obiteljskopravni propis (lat. lex generalis), dok je za potonje dvije kao posebni, specijalni propis (lat. lex specialis) mjerodavan Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (pročišćeni tekst, NN 92/14, 98/19 – dalje: ZŽP/14). 

Konkretno, primjena odredbi o imovinskim odnosima bračnih drugova protegnuta je i na izvanbračne drugove odredbom OBZ/15 koja glasi kako slijedi.

Odredbe ovoga Zakona o učincima izvanbračne zajednice primjenjuju se na životnu zajednicu neudane žene i neoženjenoga muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka. (OBZ/15 čl. 11. st. 1.)

Izvanbračna zajednica koja ispunjava pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica te se na nju na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o osobnim i imovinskim odnosima bračnih drugova, odnosno odredbe drugih zakona kojima se uređuju odnosi u poreznim stvarima, osobni, imovinski i drugi odnosi bračnih drugova.
(st. 2.)

Također, podredna primjena OBZ/15 na imovinskopravne odnose istospolne životne partnere propisana je ZŽP/14-om kako slijedi.

Na imovinske odnose životnih partnera koji nisu obuhvaćeni ovim Zakonom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređuju obiteljski odnosi, a odnose se na to područje. (ZŽP/14 čl. 54. st. 1.)

U tom smislu, iako već ZŽP/14 gotovo identično regulira materiju tz. ugovora o imovini životnih partnera OBZ/15-ovoj regulaciji bračnog ugovora, za sve ono što nije propisano samim ZŽP/14-om (poput npr. sklapanja takvog ugovora po osobama poslovno nesposobnim za sklapanje izvanrednih imovinskih pravnih poslova), primjenjivat će se OBZ/15 kao opći obiteljskopravni propis.

Životni partneri mogu ugovorom o imovini životnih partnera drukčije urediti svoje odnose glede partnerske stečevine. (ZŽP/14 čl. 53. st. 1.)

Ugovor o imovini životnih partnera mora biti u pisanom obliku, a potpisi životnih partnera moraju biti ovjereni od javnog bilježnika. (st. 2.)

Nije dopušteno ugovorom o imovini životnih partnera uglaviti primjenu stranog prava na imovinskopravne odnose. (st. 3.)

4. Zaključak

Slijedom citiranih zakonskih odredaba slijedi da bračnim ugovorom bračni ili izvanbračni drugovi mogu urediti svoje imovinskopravne odnose na imovini koja je već nastala ili na imovini koja će tek nastati. Konkretno, tim se ugovorom mogu urediti imovinskopravni odnosi na (izvan)bračnoj stečevini ili partnerskoj stečevinipostojećoj ili budućoj.

Nadalje, budući da brak u Republici Hrvatskoj mogu sklopiti punoljetne osobe, a iznimno i maloljetnici stariji od 16 godina temeljem posebne odluke suda donesene u izvanparničnom postupku (OBZ/15 čl. 25. st. 2. i čl. 449.), bračni ugovor mogu sklopiti isti takvi subjekti, uz napomenu da maloljetnici stariji od 16 godina takav ugovor mogu sklopiti samo uz odobrenje skrbnika ako ga sklapaju s budućim supružnikom prije sklapanja braka, a samostalno ako ga sklapaju kao već oženjene tj. udate osobe, budući da maloljetnik stariji od 16 godina sklapanjem braka po posebnom odobrenju suda stječe potpunu poslovnu sposobnost prije 18. godine (OBZ/15 čl. 117. st. 2.) – što predstavlja iznimku od općeg pravila propisanog ZOO-om. (ZOO čl. 18.).

U svakom slučaju, ugovor – bilo bračni ugovor, bilo ugovor o imovini životnih partnera – mora se (pod prijetnjom ništavosti) sklopiti u pismenom obliku te potpisi suugovaratelja (bračnih ili izvanbračnih drugova ili životnih partnera) moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

* Sve informacije objavljene u člancima su samo informativne prirode i ne predstavljaju pravni savjet, niti se jamči za točnost iznesenih informacija. Za konkretna pitanja oko pojedinačnog predmeta, molimo obratite se stručnoj osobi.