Bračna stečevina i vlastita imovina

1. Uvod

Pojmovi bračne stečevine i vlastite imovine pripadaju materiji obiteljskog prava i utoliko su primarno regulirani Obiteljskim zakonom (pročišćeni tekst, NN 103/15, 98/19, 47/20 – dalje: OBZ/15), no relevantne odredbe nalazimo i u Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola (pročišćeni tekst, NN 92/14, 98/19 – dalje: ZŽP/14). 

2. Zakonske definicije bračne stečevine i vlastite imovine

Tako OBZ/15 bračnu stečevinu i vlastitu imovinu definira kako slijedi.

Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca. (OBZ/15 čl. 12.)

Bračni drugovi mogu imati bračnu stečevinu i vlastitu imovinu. (čl. 35.)

Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Dobitak od igara na sreću i imovinska korist od autorskoga prava i autorskom pravu srodnih prava ostvarena tijekom bračne zajednice, bračna je stečevina. Bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine, ako nisu drukčije ugovorili.
(čl. 36. st. 1.3.)

Na bračnu stečevinu primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju stvarnopravni i obveznopravni odnosi, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. (čl. 38.)

Imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka, ostaje njegova vlastita imovina. Vlastita imovina je i imovina koju je bračni drug stekao tijekom bračne zajednice na pravnom temelju različitom od temelja iz članka 36. ovoga Zakona. Autorsko djelo je vlastita imovina onoga bračnog druga koji ga je stvorio. (čl. 39. st. 1. – 3.)

3. Primjenjivost odredaba o bračnoj stečevini na druge braku slične zajednice

Prema zakonodavstvu Republike Hrvatske, odredbe o bračnoj stečevini primjenjuju se na odgovarajući način (lat. mutatis mutandis) i na imovinu stečenu u drugim braku sličnim zajednicama – konkretno: 1) izvanbračnu zajednicu muškarca i žene, 2) životno partnerstvo osoba istog spola i 3) neformalno životno partnerstvo osoba istog spola.

U tom smislu, OBZ/15 u bitnome propisuje kako slijedi.

Odredbe ovoga Zakona o učincima izvanbračne zajednice primjenjuju se na životnu zajednicu neudane žene i neoženjenoga muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka. (čl. 11. st. 1.)

Izvanbračna zajednica koja ispunjava pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica te se na nju na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o osobnim i imovinskim odnosima bračnih drugova, odnosno odredbe drugih zakona kojima se uređuju odnosi u poreznim stvarima, osobni, imovinski i drugi odnosi bračnih drugova.
(st. 2.)

Dakle, slijedom citiranih odredaba OBZ/15-a, odredbe o bračnoj stečevini i vlastitoj imovini nedvojbeno se na odgovarajući način primjenjuju i na imovinu koja je stečena za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice. Glede primjene na životno partnerstvo osoba istog spola, ZŽP/14 u bitnome propisuje kako slijedi.

Životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom u skladu s odredbama ovoga Zakona. (ZŽP/14 čl. 2.)

Neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola, koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, ako zajednica traje najmanje tri godine i od početka je udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva.
(čl. 3. st. 1.)

Neformalno životno partnerstvo koje ispunjava pretpostavke iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona stvara osobne i imovinske učinke na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona u području osobnih prava, odnosa vezanih uz djecu i imovinskih odnosa životnih partnera, osim članka 38. ovoga Zakona. (čl. 4. st. 1.)

Životni partneri mogu imati partnersku stečevinu i vlastitu imovinu. (čl. 50.)

Partnerska stečevina je imovina koju životni partneri steknu radom za vrijeme trajanja životnog partnerstva ili potječe iz te imovine. Životni partneri su u jednakim dijelovima suvlasnici u partnerskoj stečevini, ako nije drukčije dogovoreno. (čl. 51. st. 1. i 2.)

Imovinska korist od autorskog prava i autorskom pravu srodnih prava ostvarena tijekom životnog partnerstva je partnerska stečevina. Dobitak od igara na sreću je partnerska stečevina. (st. 3. i 4.)

Imovina koju životni partner ima u trenutku sklapanja životnog partnerstva ostaje njegova vlastita imovina. Vlastita imovina je i imovina koju je životni partner stekao tijekom životnog partnerstva na pravnom temelju različitom od navedenoga u članku 51. ovoga Zakona. Autorsko djelo je vlastita imovina onog životnog partnera koji ga je stvorio. (čl. 52. st. 1.- 3.)

Na imovinske odnose životnih partnera koji nisu obuhvaćeni ovim Zakonom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređuju obiteljski odnosi, a odnose se na to područje. (čl. 54. st. 1.)

Na partnersku stečevinu primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojima se uređuju pitanja stvarnog i obveznog prava, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. (st. 2.)

Slijedom citiranih odredaba ZŽP/14-a jasno proizlazi kako regulacija partnerske stečevine i vlastite imovine sadržajno odgovara regulaciji bračne stečevine i vlastite imovine iz OBZ/15-a, čija je supsidijarna primjena također predviđena (ZŽP/14 čl. 54. st. 1.). Takva OBZ/15-om i ZŽP/14-om propisana supsidijarna primjena propisa konkretno znači primjenu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst, NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17 – dalje: ZV) te Zakona o obveznim odnosima (pročišćeni tekst, NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21 – dalje: ZOO).

4. Zaključak

Razlikovanje vlastite imovine i bračne, izvanbračne ili partnerske stečevine bitno je iz dva osnovna razloga. Prije svega, ono je ključno za pitanje upravljanja objektima vlasništva: ako npr. stvar pripada bračnoj stečevini primjenjuju se pravila o upravljanju zajedničkom stvari propisana ZV-om (ZV čl. 39. – 42. i ) te posebna pravila propisana OBZ/15-om (OBZ/15 čl. 37.), dok se sasvim druga pravila propisana ZV-om primjenjuju pripada li ona vlastitoj imovini (ZV čl. 30. – 32.). 

No, razlikovanje vlastite imovine od stečevine ipak će biti najvažnije u slučaju sudskog spora o razvrgnuću suvlasništva na predmetima bračne, izvanbračne, odnosno partnerske stečevine kada će se najprije trebati utvrditi što sve pripada stečevini kako bi se potom mogli konkretizirati udjeli svakog od bivših bračni, izvanbračnih drugova ili životnih partnera.

* Sve informacije objavljene u člancima su samo informativne prirode i ne predstavljaju pravni savjet, niti se jamči za točnost iznesenih informacija. Za konkretna pitanja oko pojedinačnog predmeta, molimo obratite se stručnoj osobi.